Nadanie godności profesora honorowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Pani prof. dr hab. Elżbiecie Jolancie Bielińskiej

21 października 2022 r. w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się Uroczysta Promocja Doktorów i Doktorów Habilitowanych połączona z nadaniem godności honorowego profesora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Pani prof. dr hab. Elżbiecie Jolancie Bielińskiej, emerytowanemu pracownikowi Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wyróżnienie przyznał Senat uniwersytetu i jest ono nadawane profesorom o wybitnym dorobku naukowym.
Uroczystości przewodniczył JM Rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT. Laudację przedstawiła dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT, zaś treść dyplomu Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński.

 

Pani Profesor jest wybitnym specjalistą w dziedzinie nauk rolniczych. Senat naszego uniwersytetu nadając tytuł profesora honorowego prof. Bielińskiej wyraża uznanie, szacunek i podziękowanie, przede wszystkim za jej pracę, trud włożony w kreowanie postępu oraz otwarcie na współpracę naukową i dydaktyczną – powiedział Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. Jacek Wróbel

 

Pani prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska jest dziewiątym profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, któremu została nadana godność profesora honorowego przez inne Uczelnie. Pani prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska jest od wielu lat związana z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Pani Profesor między innymi koordynowała oraz prowadziła szereg wspólnych badań naukowych oraz przyczyniła się do rozwoju kadry Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie. Była recenzentem licznych rozpraw doktorskich realizowanych na WKŚiR, a także w postępowaniach habilitacyjnych pracowników tego Wydziału. Pod opieką naukową Pani Profesor Bielińskiej, w kierowanym przez Nią Zakładzie Biologii Gleby, staże naukowe odbyli liczni doktoranci i młodzi pracowni naukowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Prof. dr hab. Elżbieta Jolanta Bielińska jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1972 roku pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W 1996 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie obrony pracy doktorskiej na temat: Dynamika różnych form azotu w profilu gleby użytkowanej sadowniczo, a w 2002 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii ~ biologia rolnicza i biochemia gleby na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej nt.: Aktywność enzymatyczna gleby w sadzie wiśniowym w zależności od metody jej pielęgnacji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 października 2007 roku nadał Jej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Opublikowała łącznie 278 prac, w tym 224 oryginalne rozprawy naukowe, z których ponad połowa została wydana w czasopismach z Listy Filadelfijskiej i w recenzowanych czasopismach zagranicznych. Jest współautorką  dwóch podręczników oraz przewodnika metodycznego wydanego w języku polskim i angielskim, a także współredaktorką dwóch wieloautorskich monografii oraz autorką lub współautorką 59 recenzowanych rozdziałów w monografiach.

Prof. dr hab. E.J. Bielińska prowadzi nowatorskie badania z zakresu zastosowania biologicznych i chemicznych wskaźników do oceny przeobrażeń gleb w krajobrazach rolniczych, leśnych i antropogenicznych, poprzez wykorzystanie kompleksowych, zintegrowanych metod analitycznych. Większość tych badań wykonywana była w ramach 18 grantów KBN/MNiI/MEiN/NCN/NCBiR i projektu badawczego finansowanego przez Elektrociepłownie Warszawskie „Vattenfall” S.A. Od 2007 r. pełniła funkcję kierownika utworzonego przez siebie od podstaw Zakładu Biologii Gleby, funkcjonującego w ramach Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zakład Biologii Gleby, w którym odbyli staże naukowe liczni doktoranci i młodzi pracowni naukowi z Polski, stanowi unikalne w skali kraju kompletne laboratorium.

Wyniki swoich badań prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. w: USA, Australii, Niemczech, Czechach, Chorwacji, Austrii, Słowacji, Ukrainie, Białorusi, RPA, Rumunii, Włoszech, Korei Płd., Japonii i Chinach.

            Prof. E.J. Bielińska, w ramach programu TEMPUS, odbyła zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe: w Politechnice di Milano we Włoszech, w Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen w Holandii, a także staże naukowe w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie i w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie. Wypromowała 5 doktorów nauk rolniczych w zakresie agronomii. Prowadziła liczne zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) na Wydziałach: Agrobioinżynierii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Inżynierii Produkcji. W 2011 r. została wyróżniona „ZŁOTYM KŁOSEM” przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Agrobioinżynierii UP w Lublinie w kategorii Ulubieniec Studentów, a w 2013 r. w kategorii Oryginalność w prowadzeniu zajęć.

Była członkiem Polskiego oraz Międzynarodowego: Towarzystwa Gleboznawczego,  Towarzystwa Substancji Humusowych, International Soil Tillage Research Organization (ISTRO), Rady Programowej Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2011 – członek rzeczywisty), Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego. Pełniła funkcje z wyboru w następujących towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Gleboznawcze – Przewodnicząca Komisji Biologii Gleby (od 2016r.) oraz Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych – członek zarządu PTSH (od 2016r.). Była członkiem: Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN (kadencje 2007-2010 i 2011-2014), Komitetu Redakcyjnego Roczników Gleboznawczych (od 2010r.), Rady Naukowej Wydawnictwa UP w Poznaniu: Nauka Przyroda Technologie (2011-2014) oraz przewodniczącą Komisji ds. Badań naukowych i edukacji w Radzie Rolnictwa Ekologicznego (powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2006r.). W latach 1995-2010 była członkiem Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 191 ds. Chemii gleby.

Za wyróżniające osiągnięcia naukowe i dydaktyczne była 30-krotnie wyróżniona nagrodą J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (m.in. za pracę doktorską i habilitacyjną, za cykle publikacji naukowych oraz za podręcznik pt.: „Ochrona środowiska przyrodniczego, wybrane zagadnienia”). Za dotychczasową pracę i osiągnięcia naukowe została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2004 rok), Honorową Odznaką Akademii Rolniczej w Lublinie (2002 rok) oraz Specjalną Odznaką Honorową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2008 rok).