Konkurs otwarty na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Turystyki i Rekreacji

O G Ł O S Z E N I E

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Turystyki i Rekreacji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

 

I. Wymagania stawiane kandydatom:

 1. stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,
 2. udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny z zakresu turystyki i rekreacji, jakości surowców roślinnych oraz bezpieczeństwa żywności,
 3. doświadczenie w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 4. umiejętność pracy w zespole i doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi,
 5. dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca realizację zajęć dydaktycznych i procesu badawczego,
 6. znajomość języka angielskiego.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 4. Dyplomy lub odpisy dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) o nadanie stopnia/tytułu naukowego, potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 5. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 113, ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/)
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Informacja: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 368 (tel. 81-445-68-06) w terminie do dnia 6 lipca 2023r.

 

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie

prof. dr hab. Barbara Kołodziej

 

Ogłoszenie w wersji PDF