Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta

 w Instytucie Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

 1. Wymagania stawiane kandydatom:
 2. Posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,
 3. Ukończone studia I i II stopnia na kierunku geodezja i kartografia, z wynikiem co najmniej dobrym,
 4. Posiadanie doświadczenia w działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej w zakresie geodezji i kartografii, w tym udokumentowanego dorobku publikacyjnego w czasopismach z IF, o wartości min. 500 pkt MNiSW,
 5. Odbyte studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu geodezji,
 6. Znajomość programów komputerowych wykorzystywanych w badaniach naukowych

 i redagowaniu prac naukowo-badawczych MS Office (Word, Excel, Power Point), QGIS, Corel, Statistica,

 1. Duża samodzielność naukowa oraz bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym,
 2. Dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2, potwierdzona certyfikatem,
 3. Dobra znajomość języka polskiego (prowadzenie zajęć w języku polskim).
 4. Wymagane dokumenty:
 5. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 6. Życiorys,
 7. Kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni (https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 8. Odpis dyplomu ukończenia studiów oraz wyciąg z ocen uzyskanych podczas studiów lub suplement do dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 9. W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
 10. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni (https://up.lublin.pl/bip/oferty-pracy/druki-do-pobrania/),
 11. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 113, ustawy z dn. 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 Informacje: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 368 (tel. 81-445-68-06) w terminie do dnia 5.09.2021 r.

 

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie

/-/ prof. dr hab. Barbara Kołodziej