Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ogłasza przetarg ofertowy na wynajem powierzchni użytkowej zlokalizowanej
w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 31

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem postępowania jest najem 92,55 m2 powierzchni użytkowej usytuowanej w przyziemiu budynku CKFiS UP w Lublinie przy ul. Głębokiej 31 lok.25, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem lub propagowaniem działalności sportowej.

Wysokość minimalnego miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 2500 zł. (słownie dwa tysiące pięćset złotych), powiększony o obowiązujący podatek VAT. Czynsz będzie podlegał corocznej waloryzacji wg. wskaźnika inflacji z roku poprzedniego ogłaszanego przez GUS.

Do czynszu będzie doliczona opłata za zużytą energię elektryczną wg. wskazań podlicznika.

Okres dzierżawy wynosi 5 lat liczone od dnia podpisania umowy.

Oferta powinna zawierać oferowaną kwotę czynszu netto i brutto oraz informacje na temat zakresu działalności jaka ma być prowadzona na wynajmowanej powierzchni (związana z prowadzeniem lub propagowaniem działalności sportowej) wraz z kopią dokumentów rejestrowych firmy (NIP, Regon, wydruk z rejestru przedsiębiorców).

Informację na temat oferowanej powierzchni można uzyskać u Koordynatora ds. działalności administracyjno-gospodarczej CKFiS UP pod numerem tel. 81 445-67-21 lub kom. 600 035 131.

Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty  zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta ( adres siedziby, NIP, REGON) należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Wynajem powierzchni użytkowej w CKFiS UP ul.Głęboka 31”  do dnia 20 maja 2022r. do godz. 10.00   osobiście  w sekretariacie Uczelni pok. 261, w budynku Rektoratu przy ul. Akademicka 13 w Lublinie lub przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 lub drogą elektroniczną  na adres: . (w miarę możliwości prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 maja 2022r. o godzinie 10:30.

Zastrzeżenia:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy.

Uwaga:

informujemy o unieważnieniu postępowania o przetargu na lokal użytkowy w CKFiS UP przy Głębokiej 31.

Wzór umowy (.docx / 18 kB)
Zobacz