DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia (średnia ocen z pięciu lat studiów minimum 4,0).
 2. Stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub nauk biologicznych.
 3. Doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium (np. medycznym, przemysłu spożywczego lub inne) potwierdzone świadectwem pracy lub opinią pracodawcy.
 4. Doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym z uwzględnieniem obsługi specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej:
  • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek bakteryjnych oraz izolacji komórek mikroorganizmów z materiału badawczego m.in. z żywności;
  • znajomość techniki cytometrii przepływowej z praktyczną umiejętnością analizy uzyskanych danych;
  • znajomość technik mikroskopii świetlnej oraz elektronowej;
  • znajomość techniki FTIR włącznie z umiejętnością przygotowania prób do analizy oraz interpretacją uzyskanych widm;
  • umiejętność wykorzystania spektrometrii mas MALDI-TOF w identyfikacji mikroorganizmów.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych lub tkankowych ssaków w warunkach in vitro oraz w obrazowaniu z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej, analizie żywotności, proliferacji oraz ekspresji genów komórek związane z badaniami w dyscyplinie technologia żywności.
 6. Znajomość technik immunochromatograficznych i immunoenzymatycznych.
 7. Znajomość technik biologii molekularnej w tym: praktyczne doświadczenie w izolacji materiału genetycznego (również wirusowego RNA) z prób biologicznych. Umiejętność obsługi sprzętu do półautomatycznej izolacji kwasów nukleinowych z wymazów z górnych dróg oddechowych, krwi, moczu, kału, organów i tkanek zwierząt. Znajomość technik amplifikacji kwasów nukleinowych w tym praktyczna znajomość metody RT-qPCR obejmująca przygotowanie próbek do analizy, obsługę sprzętu i analizę wyników.
 8. Posiadać wiedzę dotyczącą analizy chemicznej żywności oraz umiejętność przygotowania próbek do analizy chromatograficznej (GC/MS, HPLC, UPLC) oraz metod spektroskopowych (UV/VIS), a także wykazywać się umiejętnością interpretacji uzyskanych danych.
 9. Znajomość statystycznych i chemometrycznych metod analizy danych i pracy z programami statystycznymi.
 10. Posiadać potwierdzony udział w projektach badawczych.
 11. Posiadać wiedzę i kompetencję z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.
 12. Dorobek publikacyjny z zakresu mikrobiologii, technologii żywności i żywienia, w tym w czasopismach z listy JCR.
 13. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu mikrobiologii, wirusologii, biotechnologii lub przedmiotów pokrewnych.
 14. Posiadać potwierdzony czynny udział w życiu naukowym (udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa).
 15. Posiadać czynną znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).
 16. Posiadać wysoką motywację do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
 17. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 18. Być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
 19. Być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. 2017 poz. 2183).
 20. Korzystać z pełni praw publicznych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 2. dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 3. wykaz dorobku naukowego;
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 5. oświadczenie, że kandydat po zatrudnieniu będzie prowadzić badania naukowe w zakresie dyscypliny: technologia żywności i żywienia;
 6. oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 7. oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni);
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać
w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie
ul. Skromna 8 pok. 17 (tel. 81-462-33-88) w terminie do dnia 26.02.2023 r.

***

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac badawczo-dydaktycznych można uzyskać w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
ul. Skromna 8 (tel. 462-33-53, 462-34-00).


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28.02.2023 r.

Dziekan
prof. dr hab. Waldemar Gustaw