Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Zakładzie Histologii i Embriologii, Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt

 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 I Kryteria kwalifikacyjne:

  1. Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii lub dyplomu magistra biologii, biotechnologii, behawiorystyki, zootechniki lub nauk pokrewnych

I Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  2. Życiorys
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Dokument poświadczający ukończenie studiów
  5. Opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
  6. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
  7. Oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
  9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 08.01.2024 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 9.01.2024 r.