Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza
KONKURS OTWARTY
na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika i rybactwo (ówcześnie zootechnika),
 • dyplom magistra zootechniki/behawiorystyki zwierząt lub nauk pokrewnych,
 • dorobek publikacyjny z zakresu pszczelarstwa opublikowany w czasopismach z listy JCR – udokumentowany spisem publikacji,
 • uczestnictwo w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych,
 • potwierdzone kwalifikacje zawodowe w zakresie organizacji i nadzorowania produkcji pszczelarskiej,
 • doświadczenie w gospodarce pasiecznej, w warunkach pasieki dydaktyczno-doświadczalnej,
 • dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia wybranej formy animaloterapii (apiterapii, hipoterapii, felinoterapii itp.),
 • potwierdzone zaangażowanie w działaniach/wydarzeniach zmierzających do upowszechniania nauki oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowana znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2.

Wykaz dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
 • w przypadku cudzoziemców: Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podawania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego ofert.

Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 07.03.2023 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).

Dziekan
Prof. dr hab. Brygida Ślaska

 

ogłoszenie w wersji PDF
Zobacz
druki do pobrania
Zobacz