Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż łączną prawa własności i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie położonych w Zamościu przy ul. Szczebrzeskiej 102, obr.1 Miasto Zamość, gm. Miasto Zamość, woj. Lubelskie.

Przedmiot przetargu stanowią:

I Prawo własności nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzą działki gruntu o numerach:

  • Działka nr 14/16 o powierzchni 2973 m², zabudowana budynkiem naukowo-dydaktycznym o powierzchni użytkowej 3115,08 m² i kubaturze 13239 m³, budynek w zabudowie przyległej o zróżnicowanej ilości kondygnacji, od 2 do 3 z poddaszem, częściowo podpiwniczony,
  • Działka nr 14/14 o powierzchni 541 m² stanowiąca parking,
  • Prawo własności ujawnione w księdze wieczystej KW NR ZA1Z/00103418/1.

II ½ Prawa wieczystego użytkowania gruntu — działka nr 14/15, o powierzchni 618m², niezabudowana, aktualnie użytkowana jako droga. Grunt będący w udziale 1/2 w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do dn. 26.01.2092.

  • Prawo ujawnione w KW NR ZA1Z/00086966/1.
  • Księgi Wieczyste dla powyższych nieruchomości prowadzi VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zamościu.
  • Zgodne z Uchwałą Rady Miasta Zamość VIII/104/2019 z dnia 25.04.2019 dot. Miasta Zamość (w obrębie jednostki strukturalnej nr 15 – Zachodnia Karolówka – część południowa w rejonie ulicy Szczebrzeskiej) przedmiotowe działki nr 14/14, 14/15 i 14/16  ark.7, obr. Miasto Zamość, położone są na terenie oznaczonym symbolem 15.2cU – tereny zabudowy usługowej. Obszar ujęty w Rejestrze zabytków woj. lubelskiego.

Cena wywoławcza wynosi:

4 447 300 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) dla działki nr 14/16

52 700 zł netto (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) dla działki nr 14/14.

16 000 zł netto (słownie: szesnaście tysięcy złotych) dla udziału w wieczystym użytkowaniu działki 14/15.

Wymagane wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. ogółem: 451 600 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • złożenie oferty wraz z koniecznymi dokumentami i dowodem wpłaty wadium,
  • wniesienie wadium na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prowadzone przez Bank PEKAO SA nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353. W tytule wpłaty należy dopisać, czego dotyczy wadium.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, gdy środki pieniężne znajdą się na rachunku jak wyżej do końca dnia poprzedzającego termin otwarcia ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert, lub po rozpoczęciu przetargu, a także jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyla się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie lub gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wybranego oferenta.

Pozostałe warunki:

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – Zamość, ul. Szczebrzeska” z podanym terminem przetargu oraz w wewnętrznej kopercie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01. 2023 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Uczelni ul. Akademicka 13 w Lublinie (budynek Rektoratu) I p. pok.261 lub przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.

Treść i warunki formalne, jakie powinna spełniać oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w regulaminie przetargu umieszczonym wraz z ogłoszeniem o przetargu na stronie Uniwersytetu www.up.lublin.pl.

Zastrzeżenie:

Sprzedaż może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu przez Uczelnię zgody Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Część jawna przetargu odbędzie się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy
ul. Akademickiej 13, Sala kolegialna, I piętro w dniu 10.01.2023 r. godz. 10.00.

Osoby biorące udział w części jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.
O wynikach przetargu Uniwersytet powiadomi oferentów na piśmie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

Z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego UP w Lublinie. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera operat szacunkowy do wglądu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym UP w Lublinie.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego UP w Lublinie tel. (81) 445 60 60 lub kom.608 315 926 w godz. 8-14.00.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem, odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Regulamin przetargu (.pdf / 150 kB)
Zobacz
16.01.03: Informacja o roztrzygnięciu przetargu (.pdf)
Zobacz