Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ogłasza przetarg ofertowy na wynajem powierzchni użytkowej
zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Głębokiej 31

Przedmiotem postępowania jest najem pomieszczeń biurowych o powierzchni 75 m² zlokalizowanych na I piętrze budynku będącego własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Budynek, w którym zlokalizowany jest przedmiot najmu, nie służy celom dydaktycznym.

Wysokość minimalnego miesięcznego czynszu wynosi netto 2 200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście), kwota czynszu powiększona będzie o  podatek VAT w obowiązującej stawce

Do czynszu zostanie doliczona opłata z tytułu podatku od nieruchomości. Dodatkowo Wynajmujący będzie pobierał opłaty za zużytą energię elektryczną i cieplną.

W ramach umowy Wynajmujący otrzymuje trzy miejsca parkingowe na zamkniętym parkingu przy ul. Głębokiej 31.

Przewidywany okres najmu: od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 29 lutego 2024 r. tj. 12 miesięcy.

Oferta powinna zawierać oferowaną kwotę czynszu netto i brutto wraz z kopią dokumentów rejestrowych firmy (NIP, Regon, wydruk z rejestru przedsiębiorców).

Informację na temat postępowania można uzyskać w Dziale Administracyjno-Gospodarczym pod nurem tel. 81 445 66 37, 81 445 60 60.

Termin i miejsce składania ofert:
Pisemne oferty zawierające cenę oraz dane identyfikacyjne oferenta (Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wynajem powierzchni biurowej przy ul. Głębokiej 31”  do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 1000 osobiście w sekretariacie Uczelni pok. 261 w budynku Rektoratu przy ul. Akademicka 13 w Lublinie lub przesyłką pocztową na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 20-950 Lublin ul. Akademicka 13 lub drogą elektroniczną na adres: . (w miarę możliwości prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lutego 2023 r. o godzinie 10.15.

Zastrzeżenia:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania w każdym czasie przed zawarciem umowy.

Umowa najmu - projekt (.doc / 57kB)
Zobacz
Informacja - rozstrzygnięcie postpowania na wybór najemcy powierzchni w budynku przy ul. Głebokiej 31 (.pdf / 118 kB)
Zobacz