Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza

przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, na które składają się:
6 ciągników i 1 przyczepa

 

Środki rzeczowe stanowiące przedmiot przetargu znajdują się na terenie Uczelni:

Czesławice 4, 24-150 Nałęczów, Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach oraz Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie ul. Doświadczalna 50, 20-280 Lublin

Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach oraz Felinie umożliwia obejrzenie i zapoznanie się ze stanem technicznym sprzętu rolniczego w dniach:    07.11.2022 -09.11.2022   w godz. 10-14.

Kontakt: mgr inż. Grzegorz Siemiński, tel. 512 303 842

Cena ofertowa brutto nabycia środka rzeczowego podana w ofercie nie może być niższa od jego wartości ustalonej przez rzeczoznawcę.

Oferty można składać do dnia 18.11.2022 do godz.10.00 w budynku Rektoratu, Lublin, ul. Akademicka 13, Sekretariat Uczelni pok.261.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2022 godz.10.30 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok. 501a.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty z podaniem nazwy sprzętu oraz oferowaną ceną brutto zakupu.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium. Wadium w wysokości 10% wartości sprzedawanego sprzętu należy wpłacić do dnia 16.11.2022  na rachunek bankowy sprzedającego Bank Pekao S.A. nr: 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353 z dopiskiem:  wadium przetarg na sprzedaż środka trwałego.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia środka. Pozostałym oferentom, którzy oferowali niższe ceny, wadium zostanie zwrócone. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent wygra przetarg, lecz nie wpłaci pozostałej kwoty stanowiącej równowartość oferowanej ceny w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto:

Bank Pekao S.A. nr 55124054971111000050116807

Informacje o przetargu można uzyskać w Dziale Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, pok.501a, Lublin, ul. Akademicka 13, tel. 81 445 65 35 w godz. 8 – 14.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Lp

Nazwa maszyny

Numer inwentarzowy

Rok produkcji

Numer rejestracyjny

Wartość rynkowa obiektu (brutto)

Uwagi

1

Ciągnik Ursus 1002

T088/746/10844

1984

LU 0312

20 986,88

Brak pneumatyki, 3 lata po remoncie kapitalnym

2

Ciągnik Ursus 385

T088/746/10841

1980

LUP 751H

19 372,50

Brak pneumatyki, 3 lata po remoncie kapitalnym

3

Zetor 7211

T087/746/10770

1989

LUA 914S

25 830,00

Niewielkie przecieki hydrauliki

4

Ciągnik Ursus C-360

T088/746/10842

1980

LUP 752H

10 378,13

Brak pneumatyki, 3 lata po remoncie kapitalnym

5

Ciągnik Ursus C-360

T0514/746/10843

1982

LUP 442B

10 378,13

Brak pneumatyki, 3 lata po remoncie kapitalnym

6

Ciągnik Ursus C-360

T088/746/03813

1984

LUA 519S

8 648,44

Brak lampy przedniej, instalacja elektryczna niesprawna

7

Przyczepa D 35

 

1966

LLN 2606

5 535,00

 
Ogłoszenie o przetargu
Zobacz