Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta
w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności  

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 1. Wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku technologia żywności i żywienia, inżynieria przemysłu spożywczego lub pokrewnych;
 2. Średnia ze studiów magisterskich nie niższa niż 4,5;
 3. Udokumentowany dorobek publikacyjny z zakresu nauk o żywności, w tym
  w czasopismach z listy JCR;
 4. Doświadczenie w pracy w laboratorium;
 5. Aktywna działalność  naukowa  i  popularno-naukowa;
 6. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 7. Doświadczenie w realizowaniu projektów badawczych;
 8. Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office oraz programu Statistica;
 9. Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 potwierdzona certyfikatem;
 10. Biegła znajomość języka  polskiego  w  mowie  i  piśmie  (prowadzenie  zajęć dydaktycznych w języku polskim);

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów 
 3. Kopia certyfikatu językowego
 4. Oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 109, ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  z późn. zm.
 5. Oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

 

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, ul. Skromna 8 pok. 17 (tel. 462-33-88) w terminie do dnia 30.10.2021 r.

Szczegóły dotyczące zakresu prowadzonych prac naukowo badawczych można uzyskać w Katedrze Biochemii i Chemii Żywności; ul. Skromna 8 (tel. 462-33-23).

Treść ogłoszenia jako skan JPG
Zobacz