Последипломное обучение

 • UP
 • Последипломное обучение
 • Аналитика, безопасность и сертификация продуктов питания

  Руководитель: проф. д. н. Йоланта Круль

  Doszkalający charakter studiów w zakresie aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie analityki i bezpieczeństwa żywności, jak również zdobycia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, umożliwia podniesienie posiadanych kwalifikacji ułatwiających awans zawodowy oraz przekwalifikowanie zawodowe absolwentów. Zdobytą wiedzę i umiejętności w trakcie studiów absolwenci mogą wykorzystywać podczas pracy w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych i biotechnologicznych funkcjonujących przy zakładach produkcyjnych sektora spożywczego, jak również stacjach sanitarno-epidemiologicznych i ośrodkach badawczych związanych z sektorem żywnościowym. Uzyskana wiedza umożliwi absolwentom studiów podejmowanie właściwych działań w pracy zawodowej, jak również przekazywanie informacji konsumentom, szczególnie przy wzrastającym w społeczeństwie zainteresowaniu jakością zdrowotną żywności.

  Zakres studiów obejmuje problematykę podstaw produkcji żywności, chemii środków spożywczych, biochemicznych mechanizmów toksyczności i detoksykacji, analizy instrumentalnej w badaniu żywności, bezpieczeństwa i analityki mikrobiologicznej żywności, prawnych aspektów bezpieczeństwa i kontroli żywności, aspektów zdrowotnych żywności, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, żywności genetycznie modyfikowanej, jakości i systemów opakowań, toksykologii żywności, oceny jakości żywności, substancji dodatkowych w żywności, metod spektroskopowych w żywności, analizy śladowej w badaniach żywności, nowoczesnych metod badania jakości żywności, zasad planowania racjonalnej diety.

  Absolwent studiów podyplomowych ma wiedzę z zakresu analityki i bezpieczeństwa żywności i żywienia człowieka. Poznaje procesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające w trakcie pozyskiwania i przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych, korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem dodatkowych substancji funkcjonalnych, zasady utrwalania i pakowania i wprowadzania do obrotu żywności, systemy gwarantujące jakość i bezpieczeństwo żywności (GMP, GHP, HAACP, ISO itp.). Zdobywa wiedzę z zakresu właściwości i znaczenia roli poszczególnych składników żywności, metod oceny i analiz żywności, kontroli jej jakości, oznaczania zafałszowań żywności oraz wpływu żywności na stan zdrowia człowieka. Zna obowiązujące (unijne i krajowe) dyrektywy, ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa żywnościowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na merytoryczny nadzór i kontrolę procesów produkcji żywności, ocenę surowców i produktów żywnościowych. Pozwala identyfikować zagrożenia na każdym etapie produkcji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki i w instytucjach związanych z analizą jakości żywności (laboratoria badawcze i kontrolne).

  Program studiów podyplomowych “Analityka i bezpieczeństwo żywności” umożliwia słuchaczom uzyskanie certyfikatu „Asystent Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności” Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, absolwent znajdzie zatrudnienie jako specjalista z zakresu kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności. 

 • Лабораторная аналитика в сфере охраны окружающей среды

 • Ландшафтная архитектура в возрождении городских территорий

  Руководитель: к. н. Рената Южьвик 

  Cele kształcenia:
  • zapoznanie słuchaczy z metodami i sposobami kształtowania terenów zieleni w środowisku miejskim;
  • przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i wymagań w zakresie projektowania przestrzeni publicznych, przestrzeni terenów zieleni, ogrodów, parków w procesie rewitalizacji.
  • przygotowanie do samodzielnego zarządzania procesem projektowym, kierowania zespołem projektowym, koordynacji projektów rewitalizacyjnych;
  • przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania rozmowy z społecznością mieszkańców miasta oraz z urzędnikami prowadzącymi proces rewitalizacji; 
  • przygotowanie teoretyczne słuchaczy z zakresu kształtowania architektury form ogrodowych w różnych kontekstach i środowiskach – zabytkowych, miejskich itp.
  • wykształcenie świadomości znaczenia i potrzeby poprawy środowiska zamieszkania.

  Możliwości zatrudnienia: pracownie projektowe Architektury krajobrazu, architektoniczne – projektujące przestrzenie publiczne, urzędy zajmujące się kształtowaniem krajobrazu oraz rewitalizacją, czy problematyką środowiskową, ochroną przyrody.

 • Молекулярная диагностика

  Руководитель: проф. д. н. Кшиштоф Ковальчик 

  Diagnostyka molekularna znajduje szerokie zastosowanie m.in. w onkologii, w wykrywaniu chorób zakaźnych, wykrywaniu różnych patogenów, oceny czystości i zanieczyszczenia towarów konsumpcyjnych, oceny zróżnicowania genetycznego, wykrywania produktów genetycznie modyfikowanych i in. Markery DNA w wielu przypadkach stanowią najlepsze narzędzie diagnostyczne i często wypierają starsze metody analityczne. Absolwenci tych studiów nabędą wiedzę z zakresu biologii molekularnej, genetyki ogólnej i molekularnej, bioinformatyki, markerów molekularnych, technik pobierania prób i izolacji DNA oraz wykorzystania markerów DNA do identyfikacji genów i genotypów. Zdobyte wiadomości i umiejętności umożliwią absolwentom podjęcie pracy w rożnych laboratoriach związanych z ochrona zdrowia, oceną skażeń środowiska, oceną towarów i produktów spożywczych, instytucjach naukowych i in. Studia trwają 2 semestry. Łączna liczba godzin: 206. 

 • Судебная генетика

  Руководитель: д. н. Магдалена Грыжиньска, проф. университета

  Studia dwusemestralne. Absolwenci uzyskają wszechstronne  wykształcenie, które  daje ogromne możliwości zatrudnienia. Nabędą umiejętności prawidłowego wykonania ekspertyz sądowych, samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, przeprowadzania analiz genetycznych. Ponadto  każdy absolwent nabędzie umiejętności posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz nowoczesnymi technikami badawczymi. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów podyplomowych pozwolą na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersytetach, laboratoriach kryminalistycznych, jak również w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących analizą DNA.

  Program studiów zawiera następujące przedmioty: podstawy genetyki ogólnej i molekularnej, genetyka człowieka, kryminalistyczne ślady biologiczne, identyfikacja gatunkowa i osobnicza, techniki badawcze w genetyce sądowej, medycyna sądowa, monitoring toksykologiczny, przestępczość przeciwko gatunkom prawnie chronionym, statystyka sądowa, podstawy prawa oraz prawne aspekty pracy biegłego sądowego.

 • Садовая терапия

  Руководитель: д. н. Гражина Завишьляк 

  Absolwent studiów podyplomowych: Hortiterapia będzie miał wiedzę na temat rozwoju terapii ogrodniczej na świecie i w Polsce, będzie potrafił wytłumaczyć pozytywny wpływ przyrody na stan fizyczny i psychiczny człowieka, będzie przygotowany do prowadzenia zajęć hortiterapeutycznych, w tym terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa z rożnymi grupami odbiorców, we własnym gospodarstwie oraz jednostkach instytucjonalnych. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu doboru roślin do ogrodów terapeutycznych oraz metod uprawy i pielęgnacji roślin polecanych w hortiterapii, będzie potrafił zaproponować surowce roślinne bezpieczne w działalnosci terapeutycznej. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej, placówkach zajmujących się terapią osób uzależnionych.

 • Управление и оценка влияния на окружающую среду

  Руководитель: д. н. Артур Серафин 

  Studia przygotowują do wykonywania procedury oceny oddziaływania na środowisko różnych form inwestycji, do pracy w zakresie zarządzania środowiskiem, a także w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska na poziomie instytucji samorządowych w oparciu o rozszerzoną wiedzę w aspekcie ochrony i kształtowania środowiska. Absolwent posiada poszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku z dobrym rozumieniem podstawowych problemów nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, w szczególności odnoszących się do ochrony i kształtowania środowiska. Zdobywa aktualną praktyczną wiedzę w zakresie obowiązujących procedur oceny oddziaływania na środowisko (w tym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i na obszar NATURA 2000 i transgranicznego oddziaływania na środowisko). Nabywa umiejętności opracowania prognozy oddziaływania na środowisko i sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla różnego rodzaju przedsięwzięć (wraz z przygotowaniem dokumentacji towarzyszącej). Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw, biur projektowych i firm konsultingowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organów i instytucji administracji rządowej  (urzędy gmin, starostwa powiatowe, RDOŚ, GDOŚ, etc.) oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym, a także do osób ubiegających się o pracę w takim zakresie lub podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Ветеринарная радиология

  Руководитель: к. н. Рената Комста 

  Studia specjalizacyjne przeznaczone dla lekarzy weterynarii, trwają 6 semestrów. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z rodzajami badań obrazowych. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do wykonywania podstawowej diagnostyki z wykorzystaniem aparatury radiologicznej. Umie dobrać odpowiednią metodę badania diagnostycznego. Potrafi przygotować pacjenta do wybranego rodzaju badania obrazowego. Zna podstawowe zasady przeprowadzania badania radiologicznego. Prawidłowo wykonuje badania radiologiczne oraz potrafi zinterpretować otrzymany obraz i na jego podstawie postawić właściwą diagnozę. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu technik obrazowych. Posiada wiedzę o obrazach prawidłowych oraz zmienionych patologicznie narządach wewnętrznych. Ma wiedzę na temat bezpiecznego użytkowania aparatury radiologicznej wytwarzającej promieniowanie jonizujące i fale ultradźwiękowe. Zna i potrafi zastosować zasadę ALARA w praktyce.

  Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwią absolwentom podjęcie pracy w specjalistycznych przychodniach weterynaryjnych i służą ochronie zdrowia zwierząt i ich właścicieli. Na studia mogą być przyjmowani absolwenci weterynarii posiadający dyplom lekarza weterynarii i prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2-letnią praktykę w zawodzie. 

 • Экологическое земледелие

  Руководитель: д. н. Роберт Грушецки 

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych: Rolnictwo ekologiczne jest poszerzenie wiedzy o zagadnienia związane z rolnictwem ekologicznym, wskazanie związku prowadzonej działalności nie tylko z uzyskiwanymi wynikami finansowymi, ale i z otaczającym środowiskiem i społecznością lokalną, przygotowanie do prowadzenia szkoleń z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz zadań związanych ze wsparciem, kontrolą i certyfikacją takiej działalności, wykształcenie świadomości potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych, ekonomicznych i wymagań w zakresie rolnictwa ekologicznego, przygotowanie do świadomego wyboru technologii uprawy roślin, chowu zwierząt i przetwórstwa z uwzględnieniem zalet jak i zagrożeń z niej wynikających dla producenta, konsumenta i środowiska, wykształcenie świadomości o ograniczonych zasobach środowiska przyrodniczego, zasadach pozyskania surowców oraz zagrożeniach wynikających z ich używania dla zachowania różnorodności biologicznej. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach prowadzących ekologiczną uprawę roślin, chów zwierząt i przetwórstwo ekologiczne, w jednostkach zajmujących się kontrolą i certyfikacją takiej produkcji, a także w firmach wspierających rolnictwo ekologiczne, zajmujących się doradztwem i szkoleniami z tego zakresu.

 • Аграрное обучение для выпускников несельскохозяйственных направлений обучения

  Руководитель: проф. д. н. Богуслав Савицки 

  Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. (Dz. U. 2012.109). Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, projektowania i wdrażania efektywnych technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt. Podczas studiów uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem rynku rolnego, zarządzaniem przedsiębiorstwem, prowadzeniem działalności agroturystycznej oraz uzyskają wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędą umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania. 

 • Специализированное обучение в сфере болезней собак и кошек

  Руководитель: проф. д. н. Станислав Винярчик 

  Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów prowadzone są według zasad określonych przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy zawodowej. Lekarz weterynarii może ubiegać się o uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu chorób psów i kotów po odbyciu 3-letniego szkolenia specjalizacyjnego według programu ustalonego przez Komisję oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1994 r.).

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zapoznanie lekarzy weterynarii z chorobami psów i kotów na poziomie specjalistycznym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem.

  Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie pracy w specjalistycznych przychodniach weterynaryjnych i służą  ochronie zdrowia  zwierząt i ich właścicieli

  Studia posiadają akredytację Veterinary Continuous Education in Europe. 

 • Ущерб для ферм и его оценка

  Руководитель: д. н. Мариан Флис, проф. университета

  Celem kształcenia na studiach podyplomowych: Szkody w Gospodarstwach Rolnych i Ich Szacowanie jest zapoznanie słuchaczy z czynnikami powodującymi straty w zróżnicowanych działach produkcji rolniczej. Przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z dokonywaniem szacunków strat w ujęciu rozmiarowym i ekonomicznym. Ponadto słuchacze nabędą umiejętności pracy w zespole co jest nieodzownym elementem związanym z procedurami szacowania szkód w rolnictwie, w które zaangażowane są różne podmioty, którym z mocy prawa przypisana jest odpowiedzialność odszkodowawcza.

  Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne stworzą możliwości pracy w zespołach szacujących szkody, zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak również administracji Lasów Państwowych, dyrekcjach ochrony środowiska i Polskiego Związku Łowieckiego. Studia trwają 2 semestry i obejmują 212 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia poprowadzą pracownicy UP w Lublinie, UMCS, IUNG-PIB w Puławach i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koszt studiów wynosi 1750 zł za 1 semestr. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. 

 • Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов для здоровья

  Руководитель: д. н. Малгожата Карвовска, проф. университета

  Chcesz być atrakcyjnym i konkurencyjnym na rynku pracy, chcesz być poszukiwanym fachowcem, chcesz podnieść swoje kwalifikacje – przyjdź do nas! – ta oferta jest dla Ciebie!

  “Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności” łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia. Słuchacz zdobywa zarówno praktyczne umiejętności i kompetencje jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania jakością, opracowywania dokumentacji oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

  Studia Podyplomowe “Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności” przygotowują słuchaczy do praktycznego wdrażania systemów zapewnienia jakości, a czynimy to w realnych warunkach przemysłowych. To wyróżnia nas spośród innych studiów podyplomowych. Uczymy zasad systemu HACCP i dobrych praktyk higienicznych (GHP, GMP, GLP), systemu wg normy ISO 22000, przygotowujemy do pełnienia funkcji menedżera zarządzania jakością, negocjatora w kontaktach z audytorami jednostek certyfikujących oraz przedstawicielami organów nadzoru nad żywnością.  Uczymy także sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz w produkcji marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO). Przygotowujemy do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich,  pracowników przemysłu branży spożywczej, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

  Wykładowcami Studiów są specjaliści z wiodących ośrodków naukowych mający bogate doświadczenie praktyczne, specjaliści ds. systemów jakości i bezpieczeństwa z przemysłu oraz przedstawiciele urzędowej kontroli żywności.

  Zajęcia dydaktyczne realizowane są podczas dwunastu dwudniowych zjazdów (soboty, niedziele) przez dwa semestry. Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej, aktywnej formie multimedialnych wykładów i zajęć praktycznych (warsztaty). Aktywna forma prowadzenia zajęć umożliwia rozwiązywanie problemów, które napotykają słuchacze podczas realizacji zajęć i pracy dyplomowej. Wszyscy słuchacze otrzymują corocznie aktualizowany, obszerny komplet autorskich materiałów wykładowych (w formie drukowanej). Słuchacze naszych studiów uzyskują wiedzę, umiejętności praktyczne i szerokie kompetencje społeczne potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. 

  Program studiów podyplomowych “Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności ” umożliwia słuchaczom uzyskanie certyfikatu „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000” TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Warunkiem otrzymania tego certyfikatu jest zdanie egzaminu prowadzonego przez przedstawiciela TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.  i pokrycie kosztu certyfikatu (230 PLN/osoba).

  Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, absolwent znajdzie zatrudnienie jako pełnomocnik ds. jakości, specjalista ds. systemów jakości i bezpieczeństwa, audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością. 

 • Диетология и питание человека

  Руководитель: проф. д. н. Вальдемар Густав 

  Studia dwusemestralne. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo-dietetycznych. Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Program studiów obejmuje następujące przedmioty: anatomia i fizjologia człowieka, wybrane technologie produkcji żywności, żywienie człowieka, suplementy diety, bezpieczeństwo i higiena żywności, dietoterapia chorób dietozależnych, psychodietetyka, żywienie specjalne, technologia potraw, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Стоимость последипломного обучения в Университете Естественных Наук в Люблине (2022/2023 учебный год)

Название направления последипломного обучения Оплата (зимний семестр) Оплата (летний семестр)
Аналитика, безопасность и сертификация продуктов питания 1850 злотых 1850 злотых
Молекулярная диагностика 1850 злотых 1850 злотых
Судебная генетика 3950 злотых 3950 злотых
Садовая терапия 1773 злотых 1773 злотых
Оценка влияния и экологический менеджмент 2000 злотых 2000 злотых
Психодиетология 2000 злотых 2000 злотых
Ветеринарно-диагностическая томография 4500 злотых 4500 злотых
Экологическое земледелие 1900 злотых 1900 злотых

Аграрное обучение для выпускников несельскогохозяйственных
направлений обучения

1850 злотых 1850 злотых
Специализированное обучение в сфере болезней собак и кошек 4500 злотых 4500 злотых
Угрозы для ферм и их оценка  1750 злотых 1750 злотых

Управление качеством и безопасностью для здоровья продуктов питания 

1850 злотых 1850 злотых
Диетология и питание человека 1800 злотых 1800 злотых
 1. Оплату необходимо внести на счет Университета Естественных Наук в Люблине, BRE Bank S.A. OR/Lublin
  номер счета: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 – необходимо указать название курса/направления обучения.
 2. Оплата за I семестр вносится в двух частях: I часть – 150 злотых, при подаче документов, II часть – необходимо внести до 15 октября 2022 г.
 3. Оплату за ІІ семестр необходимо внести до 15 марта 2023 г.

Отдел практического и непрерывного образования
Университет естественных наук в Люблине

ул. Гленбока 31, каб. 115 F

тел. 081 445 66 30

e-mail: