Післядипломне навчання

 • UP
 • Післядипломне навчання
 • Аналітика, безпека та сертифікація харчових продуктів

  Керівник: проф. д. н. Йоланта Круль

  Сучасний характер навчання в галузі аналітики та безпеки харчових продуктів, а також набуття нових навичок, необхідних на ринку праці в системі безперервної освіти, дозволяє підвищувати кваліфікацію, що сприяє професійному зростанню та перепідготовці випускників. Знання та навички, отримані під час навчання, можуть бути використані випускниками під час роботи в хімічних, мікробіологічних та біотехнологічних лабораторіях, що працюють на підприємствах харчової промисловості, а також в санітарно-епідеміологічних станціях та науково-дослідних центрах, пов’язаних з харчовою галуззю. Отримані знання дозволять випускникам вживати відповідних заходів у своїй професійній діяльності, а також надавати інформацію споживачам, особливо в умовах зростаючого інтересу до якості харчових продуктів у суспільстві.

  Обсяг програми навчання включає основи виробництва харчових продуктів, харчову хімію, біохімічні механізми токсичності та детоксикації, інструментальний аналіз в дослідженнях харчових продуктів, безпеку харчових продуктів та мікробіологічну аналітику, правові аспекти безпеки та контролю харчових продуктів, медичні аспекти харчових продуктів, системи управління якістю та безпекою харчових продуктів, генетично модифіковані харчові продукти, якість та системи пакування, харчову токсикологію, оцінку якості харчових продуктів, добавки в харчових продуктах, спектроскопічні методи в харчових продуктах, мікроелементний аналіз в дослідженнях харчових продуктів, сучасні методи дослідження якості харчових продуктів, принципи раціонального планування харчування.

  Випускник володіє знаннями з аналітики та безпеки харчових продуктів і харчування людини. Він/вона дізнається про процеси виробництва харчових продуктів рослинного і тваринного походження, ризики, що виникають під час видобутку та переробки рослинної і тваринної сировини, переваги та ризики, пов’язані з використанням додаткових функціональних речовин, принципи консервування, пакування та маркетингу харчових продуктів, системи гарантування якості та безпечності харчових продуктів (GMP, GHP, HAACP, ISO та ін.). Набуває знань про властивості та важливість ролі окремих компонентів харчових продуктів, методи оцінки та аналізу харчових продуктів, контролю якості харчових продуктів, визначення фальсифікації харчових продуктів та впливу харчових продуктів на здоров’я людини. Він/вона знайомі з чинними (європейськими та національними) директивами, законами та нормативно-правовими актами, що стосуються харчового права. Набуті знання дозволяють випускнику здійснювати суттєвий нагляд та контроль процесів виробництва харчових продуктів, оцінювати сировину та харчові продукти. Це дозволяє ідентифікувати ризики на кожному етапі виробництва. Випускник підготовлений до роботи в секторах економіки та установах, пов’язаних з аналізом якості харчових продуктів (дослідницькі та контрольні лабораторії).

  Цей напрям післядипломного навчання дозволяє студентам отримати сертифікат “Асистент системи управління безпекою харчових продуктів” від Польського центру тестування та сертифікації у Варшаві. Завдяки отриманій кваліфікації випускник зможе працевлаштуватися як фахівець з контролю якості та безпечності на кожному етапі процесу виробництва харчових продуктів.

 • Молекулярна діагностика

  Керівник: проф. д. н. Кшиштоф Ковальчик 

  Молекулярна діагностика широко використовується, зокрема, в онкології, виявленні інфекційних захворювань, виявленні різних патогенів, оцінці чистоти та забрудненості споживчих товарів, оцінці генетичного різноманіття, виявленні генетично модифікованих продуктів та інших. ДНК-маркери в багатьох випадках є найкращим діагностичним інструментом і часто витісняють старі аналітичні методи.

  Випускники отримають знання з молекулярної біології, загальної та молекулярної генетики, біоінформатики, молекулярних маркерів, методів відбору та виділення зразків ДНК, а також використання ДНК-маркерів для ідентифікації генів та генотипів. Набуті знання та навички дозволять випускникам працювати в різних лабораторіях, пов’язаних з охороною здоров’я, оцінкою забруднення навколишнього середовища, оцінкою товарів та продуктів харчування, наукових установах тощо.

  Тривалість навчання – 2 семестри. Загальна кількість годин: 206.

 • Судова генетика

  Керівник: д. н. Маґдалєна Ґрижіньска, проф. університету

  Двосеместрова програма навчання. Випускники отримають комплексну освіту, яка відкриває широкі можливості для працевлаштування. Вони набудуть навичок правильного проведення судово-медичної експертизи, самостійного отримання біологічного матеріалу на місці події та його правильної інтерпретації, розпізнавання видів, що охороняються законом, проведення генетичних аналізів. Крім того, кожен випускник отримає навички використання спеціалізованої апаратури та сучасних методів дослідження. Знання та навички, отримані під час навчання, дозволять студентам працювати в наукових установах, університетах, судово-медичних лабораторіях, а також в установах і компаніях, що займаються аналізом ДНК.

  Програма навчання включає такі предмети: основи загальної та молекулярної генетики, генетика людини, судово-біологічні сліди, видова та індивідуальна ідентифікація, методи дослідження в судовій генетиці, судова медицина, токсикологічний моніторинг, злочини проти видів, що охороняються законом, судова статистика, основи права та правові аспекти роботи судового експерта.

 • Садова терапія

  Керівник: к. н. Гражина Завішьляк 

  Випускник цього напряму післядипломного навчання матиме знання про розвиток садівничої терапії у світі та у Польщі, зможе пояснити позитивний вплив природи на фізичний та психічний стан людини, буде підготовлений до проведення садівничої діяльності, в тому числі ерготерапії в галузі садівництва з різними групами реципієнтів, у власному господарстві та в інституційних підрозділах.

  Випускники будуть володіти знаннями в галузі підбору рослин для терапевтичних садів та методами вирощування і догляду за рослинами, рекомендованими в садівництві, зможуть запропонувати рослинні матеріали, безпечні для терапевтичної діяльності. Випускники зможуть працевлаштуватися в шкільних та освітніх центрах, центрах підтримки, будинках соціальної опіки, установах, що займаються терапією залежних людей.

 • Оцінка впливу та екологічний менеджмент

  Керівник: д. н. Артур Серафін 

  Навчання готує студентів до проведення процедур оцінки впливу на довкілля для різних форм інвестицій, до роботи в галузі екологічного менеджменту, а також у сфері просторового планування та охорони довкілля на рівні органів місцевого самоврядування на основі розширених знань в аспекті охорони та формування довкілля. Випускник має розширені знання з математичних і природничих наук та наук про навколишнє середовище з добрим розумінням основних проблем соціальних, економічних і правових наук, зокрема тих, що стосуються охорони та формування навколишнього середовища. Студенти набувають практичних знань про сучасні процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (включаючи стратегічну оцінку впливу на навколишнє середовище, оцінку впливу проекту на навколишнє середовище та на об’єкти NATURA 2000, а також транскордонний вплив на навколишнє середовище). Вони набувають навичок підготовки прогнозу впливу на навколишнє середовище та звіту про вплив на навколишнє середовище для різних типів проектів (включаючи підготовку супровідної документації).

  Навчання орієнтоване на працівників підприємств, проектних офісів та консалтингових компаній, представників органів місцевого самоврядування, органів та установ державного управління (гмінних управлінь, районних управлінь, Регіонального управління з охорони навколишнього середовища, Генерального управління з охорони навколишнього середовища тощо) та інших суб’єктів, які беруть участь в інвестиційному процесі, а також на осіб, які претендують на роботу в цій галузі або підвищують свою професійну кваліфікацію.

 • Екологічне землеробство

  Керівник: д. н. Роберт Ґрушецкі 

  Метою цього напряму навчання є розширення знань з питань, пов’язаних з органічним сільським господарством, вказування на взаємозв’язок діяльності не тільки з отриманими фінансовими результатами, а й з навколишнім природним середовищем та місцевою громадою, підготовка до проведення навчання з органічного сільського господарства та виконання завдань, пов’язаних з підтримкою, контролем та сертифікацією такої діяльності, формування усвідомлення необхідності захисту навколишнього природного середовища, надання знань щодо правових та економічних аспектів і вимог органічного землеробства, підготовка до свідомого вибору технології вирощування рослин, утримання тварин та переробки продукції з урахуванням переваг та ризиків такої технології для виробника, споживача та довкілля, усвідомлення обмеженості природних ресурсів, принципів отримання сировини та небезпек, що виникають при їх використанні для збереження біорізноманіття.

  Випускники зможуть працевлаштуватися в господарствах, що займаються органічним рослинництвом, тваринництвом і переробкою, у підрозділах, що займаються контролем і сертифікацією такого виробництва, а також в компаніях, що підтримують органічне землеробство, займаються консультуванням і навчанням у цій галузі.

 • Аграрне навчання для випускників несільськогосподарських напрямків навчання

  Керівник: проф. д. н. Боґуслав Савіцкі 

  Навчання призначене для осіб, які здобули вищу освіту в галузі, відмінній від сільського господарства. Випускники отримають сільськогосподарську кваліфікацію для самостійного ведення сільськогосподарського господарства відповідно до Розпорядження Міністра сільського господарства і розвитку села від 17 січня 2012 року про сільськогосподарську кваліфікацію осіб, які займаються сільськогосподарською діяльністю (Законодавчий вісник 2012.109).

  Метою навчання є підготовка до самостійного управління фермерським господарством, проектування та впровадження ефективних технологій вирощування рослин і розведення тварин. Під час навчання учасники ознайомляться з функціонуванням аграрного ринку, управлінням бізнесом, веденням агротуристичного бізнесу, а також отримають знання про аграрну політику ЄС та набудуть навичок використання ринкових механізмів Спільної аграрної політики ЄС для підвищення ефективності фермерських господарств.

 • Спеціалізоване навчання у сфері хвороб собак та котів

  Керівник: проф. д. н. Станіслав Вінярчик 

  Спеціалізоване навчання у сфері хвороб собак і котів проводиться відповідно до правил, встановлених Комісією з питань спеціалізації ветеринарних лікарів. Учасниками можуть бути випускники факультетів ветеринарної медицини з досвідом професійної діяльності не менше двох років. Ветеринар може претендувати на звання спеціаліста з хвороб собак і котів після завершення 3-річного спеціалізованого навчання за програмою, встановленою Комісією, та складання спеціалізованого іспиту. Правова основа: Закон від 21 грудня 1990 року про ветеринарну професію та ветеринарні палати, Розпорядження Міністра сільського господарства і продовольства від 28 листопада 1994 року про порядок і детальні правила отримання звання спеціаліста ветеринарним лікарем.

  Метою післядипломного навчання є ознайомлення ветеринарних лікарів з хворобами собак і котів на рівні спеціаліста та набуття практичних навичок у використанні спеціального обладнання.

  Отримані знання та практичні навички дозволять працювати в спеціалізованих ветеринарних клініках і служити на благо охорони здоров’я тварин та їх власників.

  Дипломна програма акредитована Європейською асоціацією безперервної освіти в галузі ветеринарії (Veterinary Continuous Education in Europe).

 • Загрози для ферм та їх оцінка

  Керівник: д. н. Маріан Фліс, проф. університету

  Метою цього напряму навчання є: ознайомити студентів з факторами, що спричиняють збитки в різних галузях сільськогосподарського виробництва та навчити оцінювати їх рівень. Представити теоретичні та практичні аспекти, пов’язані з оцінкою збитків з точки зору розміру та економіки. Крім того, студенти набудуть вміння працювати в команді, що є незамінним елементом, пов’язаним з процедурами оцінки збитків у сільському господарстві, в яких беруть участь різні суб’єкти, що несуть юридичну відповідальність за компенсацію.

  Набуті знання та практичні навички створять можливості для роботи в командах з оцінки збитків як в органах місцевого самоврядування, так і в адміністрації Державних лісів, Дирекціях охорони навколишнього середовища та Польському мисливському товаристві. Навчання триває 2 семестри і включає 212 годин теоретичних та практичних занять. Заняття проводитимуть працівники Природничого університету у Любліні, Університету Марії Кюрі-Склодовської, Інституту ґрунтознавства та рослинництва Національного науково-дослідного інституту в Пулавах та Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині. 

 • Управління якістю та безпечністю для здоров’я хачових продуктів

  Керівник: д. н. Малґожата Карвовска, проф. університету

  Напрям управління якістю та безпечністю харчових продуктів поєднує в собі переваги дипломного курсу з перевагами курсів та тренінгів. Студент набуває як практичних навичок і компетенцій, так і загальних знань з управління якістю, розробки документації та впровадження і вдосконалення систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів.

  Цей напрям навчання готує слухачів до практичного впровадження систем забезпечення якості, і ми робимо це в реальних промислових умовах. Це відрізняє нас від інших програм та курсів. Ми навчаємо принципам системи НАССР та належних гігієнічних практик (GHP, GMP, GLP), системи за стандартом ISO 22000, готуємо до роботи в якості менеджера з управління якістю, переговірника в контактах з аудиторами органів сертифікації та представниками органів харчового нагляду. Ми також навчаємо контролю якості в умовах виробництва та дистрибуції харчових продуктів на великих і середніх підприємствах, а також в умовах маржинального, локального та обмеженого виробництва (МЛО). Ми готуємо вас до того, щоб ви стали внутрішнім аудитором системи управління безпечністю харчових продуктів.

  Програма навчання орієнтована на випускників університетів, як магістрів, так і працівників харчової промисловості, які бажають оновити та розширити свої знання про системи управління якістю та безпечність харчових продуктів.

  Викладачами є фахівці провідних наукових центрів з великим практичним досвідом, спеціалісти з систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів з підприємств галузі та представники офіційного контролю харчових продуктів.

  Заняття проводяться протягом дванадцяти дводенних сесій (субота, неділя) протягом двох семестрів. Заняття проводяться в сучасній, активній формі мультимедійних лекцій та практичних занять (воркшопів). Активна форма проведення занять дає можливість вирішувати проблеми, що виникають у студентів під час виконання курсових та дипломних робіт. Всі студенти отримують щорічно оновлюваний, повний комплект оригінальних лекційних матеріалів (у друкованому вигляді). Студенти отримують знання, практичні навички та широкі соціальні компетенції, що підтверджуються дипломом післядипломного навчання з управління якістю та безпечністю харчових продуктів.

  Програма післядипломної освіти “Управління якістю та безпечністю харчових продуктів” дозволяє студентам отримати сертифікат “Внутрішній аудитор системи управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000” TÜV Rheinland Polska акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю. Для отримання цього сертифікату необхідно скласти іспит, який проводить представник TÜV Rheinland Polska акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю, та оплатити вартість сертифікату (230 злотих/особа).

  З цією кваліфікацією випускники зможуть працевлаштуватися на посади офіцерів з якості, спеціалістів з систем якості та безпеки, а також внутрішніх аудиторів систем управління якістю.

 • Дієтологія і харчування людини

  Керівник: проф. д. н. Вальдемар Ґустав

  Метою цього напряму навчання є підготовка професійних кадрів, готових надавати незалежні консультації з питань харчування та дієтології. Навчальна програма підготовлена на основі багаторічного дидактичного та професійного досвіду фахівців з Природничого університету у Любліні, Варшавського університету природничих наук, Люблінського медичного університету.

  Навчальна програма включає такі предмети: анатомія та фізіологія людини, окремі технології виробництва харчових продуктів, харчування людини, дієтичні добавки, безпека та гігієна харчових продуктів, дієтотерапія дієтозалежних захворювань, психодієтологія, спеціальне харчування, харчові технології, заснування та ведення підприємницької діяльності. Навчання триває два семестри.  

 • Психодієтологія

  Керівник: проф., д.н. Павел Ґлібовскі 

  Випускник напряму психодієтології має ґрунтовні знання в галузі консультування з питань харчування та дієтології, а також навички ефективного переконання людей, які потребують дієтичного втручання, у знанні психологічних аспектів функціонування людини та відповідних методів управління, незалежно від віку, статі, освіти та харчових уподобань. Крім того, випускник має знання про ведення бізнесу та популяризацію соціальних мереж.

  Типові місця роботи: дієтичні клініки, медичні заклади, де працюють дієтологи, центри психологічного консультування, власний бізнес. Освітня програма розрахована на осіб, які мають ступінь магістра.

Вартість післядипломного навчання в Природничому університеті у Любліні у 2022/2023 навчальному році

Назва напряму післядипломного навчання Оплата (зимовий семестр) Оплата (літній семестр)
Аналітика, безпечність та сертифікація харчових продуктів 1850 злотих 1850 злотих
Молекулярна діагностика 1850 злотих 1850 злотих
Судова генетика 3950 злотих 3950 злотих
Садова терапія 1773 злотих 1773 злотих
Оцінка впливу та екологічний менеджмент 2000 злотих 2000 злотих
Психодієтологія 2000 злотих 2000 злотих
Ветеринарно-діагностична томографія 4500 злотих 4500 злотих
Екологічне землеробство 1900 злотих 1900 злотих
Аграрне навчання для випускників несільськогосподарських напрямів навчання 1850 злотих 1850 злотих
Спеціалізоване навчання у сфері хвороб собак та котів  4500 злотих 4500 злотих
Загрози для ферм та їх оцінка  1750 злотих 1750 злотих
Управління якістю та безпекою для
здоров’я харчових продуктів
1850 злотих 1850 злотих
Дієтологія і харчування людини 1800 злотих 1800 злотих

1. Оплати слід вносити на рахунок Природничого університету у Любліні,
BRE Bank S.A. OR/Lublin
Номер рахунку: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 з додаванням назви напряму навчання.

2. Оплата за І семестр вноситься двома частинами: 1-й платіж у розмірі 150 злотих сплачується при подачі документів, 2-й платіж сплачується до 15 жовтня 2022 року.

3. Оплата за II семестр вноситься до 15 березня 2023 року.

Відділ практичної та безперервної освіти
Природничий університет у Любліні

вул. Гленбока 31, каб. 115 F

тел. 081 445 66 30

e-mail: