[ MENU DODATKOWE ]


Technika rolnicza i leśna

« wstecz

 

tylko w naborze 2015/2016

 

studia stacjonarne i niestacjonarne

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

« wstecz

 

Technika rolnicza  i leśna to kierunek przygotowujący do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Jego studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. 

 

STUDIA STACJONARNE

 

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów),  po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

 

SPECJALNOŚCI
- inżynieria żywności (s, n)
- technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
- odnawialne źródła energii i ekoenergetyka  (s, n)

 

przykłady przedmiotów w programie studiów:

rachunek kosztów dla inżynierów,  grafika inżynierska,  mechanika techniczna,  zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, produkcja rolnicza i leśna.
 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent jest przygotowany do posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu biosystemów i układu: gleba - maszyna - roślina, umożliwiającą formułowanie i rozwiązywanie problemów technicznych związanych z gospodarką żywnościową, poza żywnościową produkcją surowcową rolnictwa, infrastrukturą wsi oraz gospodarką leśną.

Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala absolwentowi na podejmowanie pracy w: sektorze produkcji rolniczej, sektorze usług technicznych, przemyśle spożywczym, zakładach projektujących i produkujących maszyny rolnicze, leśne i przemysłu spożywczego, placówkach doradztwa rolniczego, administracji państwowej oraz administracji terenowej.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 


 

 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81 445 66 45, 445 68 85

Wydział Inżynierii Produkcji: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

tel. 81 531 96 69, dziekanat.wip@up.lublin.pl