Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
szp.up.lublin.pl


Lublin: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego parkingu dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30.
Numer ogłoszenia: 185667 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603, 4456073, faks 081 4456730.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącego parkingu dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 3.1, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ wchodzi: 1/ dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie architektonicznym, sieci sanitarnych, kabli energetycznych, teletechnicznych, 2/ wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, 3/ wykonać mapę do celów projektowych, 4/ wykonać dokumentację projektową w skład której wchodzą: a) projekty budowlano-wykonawcze, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 5/ uzyskać wymagane opinie, sprawdzenia, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wymagane przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, oraz inne, jeśli będą wymagane do zgłoszenia robót lub uzyskania pozwolenia na budowę, 6/ uzyskać przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na budowę, 7/ zapewnić nadzór autorski autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 8/ wykonać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 9/ wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, 10/ sporządzić w imieniu Zamawiającego, jeśli będzie wymagane, zawiadomienie o zakończeniu robót i uzyskaniu ostatecznej (prawomocnej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, oraz innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla wykonania robót, 11/ opracować geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 12/ zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.20.00.00-1, 74.23.00.00-0, 74.23.20.00-4, 45.33.00.00-9, 45.22.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. w Banku Pekao S.A. Oddział w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353, z dopiskiem wadium w sprawie AZP/PN/26/2014. 3.1.Wadium złożone w pieniądzu przelewem na rachunek bankowym powinno zostać zaksięgowane na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 3.2. Dowód wniesienia wadium należy złożyć wraz z ofertą Wykonawcy najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz Oferta Wykonawcy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. Informację na temat zakresu prac powierzonego podwykonawcom, na formularzu Podwykonawcy, zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ . W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 3. Dowód wniesienia wadium, złożonego w kwocie 20.000,00 zł w dowolnej formie opisanej w Rozdz. VIII SIWZ. 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. Tego typu zmiana wymaga aneksu do umowy. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, przedłuży termin realizacji umowy z powodu wystąpienia siły wyższej (§ 17 projektu umowy).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.up.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój 54 20-950 Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekcja ds. Zamówień Publicznych Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 pokój 54 20-950 Lublin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie