[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla pracowników

24.10.2018

 

 Centrum Nauki zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych

na bezpłatne szkolenia realizowane w latach 2018 - 2019. 

 

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, zgodnie z wnioskiem nr POWR.03.05.00-00-Z232/17 w ramach: Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe  programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).  Projekt został opracowany przez Centrum Nauki. Wartość Projektu wynosi 6 704 951,72 zł. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie od 01.08.2018 do 30.07.2022 r. 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone min. szkolenia dla pracowników prowadzące do podniesienia kwalifikacji. W ramach tych szkoleń pracownicy podniosą kompetencje z następujących obszarów: 

 
  • językowe ( „Intensywny kurs doszkalający specjalistycznego akademickiego języka angielskiego z wykorzystaniem terminologii weterynaryjnej i zoologicznej”),
  • dydaktyczne („Neuronauka w dydaktyce”, „Kreatywne metody w edukacji na poziomie wyższym”, „Flipped classroom”)
  • prezentacyjne  („Nowoczesna andragogika-jak uczyć cyfrową młodzież?”, „Wykorzystanie multimediów w efektywnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych” ),
  • informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji („Prawidłowy dobór metody statystycznej do analizy danych”).
 
Ilość miejsc szkoleniowych jest ograniczona.
 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Szkoleń dla Kadry:

 

 

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają pracownicy Centrum Nauki:

 
Izabela Czaja-Banasiak
tel. 081 445 69 68,
e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl
 
Paweł Litwińczuk
tel. 081 445 65 99,
e-mail: pawel.litwinczuk@up.lublin.pl 
 
 
 


« wstecz