Rektor i Senat
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić
na

uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Prof. dr. hab.

Andrzejowi Koteckiemu

Uroczystość odbędzie się
w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 11.00
w Centrum Kongresowym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Akademicka 15

***

Program uroczystości

Hymn państwowy
*
Wystąpienie JM Rektora
prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka
*
Odczytanie uchwały Senatu
dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
*
Laudacja
prof. dr hab. Barbara Kołodziej
*
Nadanie tytułu doktora honoris causa
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
prof. dr. hab. Andrzejowi Koteckiemu
*
Gaude Mater Polonia
*
Wykład Doktora Honoris Causa
prof. dr. hab. Andrzeja Koteckiego
„Początki rolnictwa, zielona rewolucja i co dalej?”
*
Gaudeamus Igitur

Pan Profesor Andrzej Kotecki urodził się 30 sierpnia 1952 roku w Wieleniu nad Notecią (woj. wielkopolskie). W 1977 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera rolnictwa. Po studiach przez dwa lata pracował w Kombinacie Państwowych Gospo­darstw Rolnych Świdnica. Od 1 września 1979 roku pracuje na Wydziale Rolniczym macierzystej Uczelni, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agrono­mii uzyskał w 1985 roku na podstawie rozprawy pt.: Uprawa wyki siewnej (Vicia sativa L.) na nasiona w  siewie czystym i współrzędnym'; a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii w 1991 roku na pod­ stawie dorobku naukowego i rozprawy pt.: ,,Wpływ składu gatunkowego oraz  zróżnicowanego udziału  komponentów na plon nasion peluszki uprawianej w różnych warunkach glebowych”. Tytuł naukowy profesora i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1995 roku, a w 1999 roku uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego.

Podczas pracy na uczelni Pan Profesor Kotecki odbył licz­ ne staże naukowe m.in. w ZSRR (Akademia Rolnicza im. Timirjazewa Moskwa), Jugosławii (Uniwersytet Nowy Sad), Litwie (Akademia Rolnicza Kowno) i w Niemczech (Uniwer­sytet Bonn, GieBen, Getynga).

Pan prof. dr hab. Andrzej Kotecki jest uznanym specjalistą z zakresu uprawy roślin rolniczych, zajmującym się wpły­wem czynników siedliskowych i zabiegów agrotechnicznych na plony i jakość zarówno gatunków  rodzimych oraz rzad­ ko uprawianych w naszym kraju. Naukową rozpoznawalność i uznanie dały Profesorowi Koteckiemu prowadzone ponad 40-letnie badania z roślinami bobowatymi grubonasiennymi. W tych wieloaspektowych badaniach poszukiwano związków pomiędzy czynnikami przyrodniczymi a agrotechnicznymi, wpływem na cechy morfologiczne i fizjologiczne, na rozwój i plonowanie oraz na jakość i wykorzystanie plonu roślin bobowatych. Niezwykle interesujące są także studia nad wpływem omawianej grupy roślin na żyzność gleby i plon roślin następczych. Na uwagę zasługują także wszechstronne i nowatorskie badania dotyczące uprawy soi w oraz opraco­wanie kompleksowej technologii uprawy i innowacyjnych możliwości zagospodarowania plonu innej nowej w naszym kraju rośliny – łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis).

Kolejne obszary badawcze Jego prac obejmują m.in. za­gadnienia związane z doskonaleniem agrotechniki roślin oleistych (rzepak jary i ozimy oraz gorczyca biała), agrotechnikę wybranych roślin energetycznych tj. miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej (w tym opracowanie nowatorskiej metody rozmnażania miskanta olbrzymiego z sadzonek pę­dowych), a także uprawę modyfikowanego genetycznie lnu na cele biomedyczne – opatrunkowe. Udokumentowaniem tych wieloaspektowych badań jest obszerny dorobek naukowy obejmujący ponad 220 oryginalnych prac twórczych, 21 monografii, 5 podręczników akademickich, skrypt, kilka­ naście opracowań dla praktyki rolniczej i wiele komunikatów z konferencji naukowych. Szczególne znaczenie mają podręczniki akademickie powstałe pod redakcją naukową i z inicjatywy Pana Profesora Koteckiego – dwutomowa ,,Szczegółowa uprawa roślin” (I wydanie – 1999 i II – 2003r.) oraz trzytomowa „Uprawa roślin” wydana w 2020 r., stanowiące swoiste vademecum wiedzy dla studentów, producentów rolnych, służb doradczych i specjalistów sektora rolno-spo­żywczego. Prof. dr hab. Andrzej Kotecki zorganizował także wiele konferencji i seminariów oraz szkoleń dla rolników i służby rolnej.

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki był recenzentem 154 prac naukowych, 9 podręczników, skryptów i monografii oraz 73 grantów (KBN, NCBiR). Kierował 10 grantami KBN i NCBiR, w 6 był głównym wykonawcą.

W macierzystej Uczelni Pan prof. dr hab. Andrzej Kotecki pełnił szereg ważnych funkcji kierowniczych lub organiza­cyjnych, m.in.: prodziekana Wydziału Rolniczego ds. Studiów Zaocznych (1993 -1996), dziekana Wydziału Rolniczego

(1996 – 2002), prorektora ds. nauki (2002 – 2005), redaktora merytorycznego Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, seria Rolnictwo (1993 – 2002) oraz redaktora naczelnego wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2005 – nadal). W latach 2002-2016 był członkiem Rady Naukowej Acta Scientarum Polonorum seria Agricultu­ra. W latach 2001-2017 kierował Katedrą Szczegółowej Upra­wy Roślin, a przez trzy kolejne lata był dyrektorem Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym UP we Wrocławiu.

Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profe­sora została wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, 29 nagrodami Rektora, został odznaczony także Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma medalami.

Wyrazem autorytetu naukowego były i są Jego działania w centralnych gremiach przedstawicielskich, gdzie powoływany był na drodze wyborów. W latach 1996 – 2016 był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN, pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Szczegółowej Uprawy Roślin Komi­tetu Uprawy Roślin PAN (1999 – 2006) i Zastępcy Przewod­niczącego Komitetu Uprawy Roślin PAN (2007 – 2010), zaś w latach 2016 – 2020 był członkiem Nauk Agronomicznych PAN. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1999 – 2002) oraz Prezesa Polskie­ go Towarzystwa Łubinowego (2014 – nadal). Jest również członkiem komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych COBORU (2005 – nadal). W latach 2013-2020 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (2013 -2020), a od 2019 roku jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej i zastępcą Przewodniczącego Zespołu IV Nauk Rolniczych.

O znaczącej roli prof. dr hab. Andrzeja Koteckiego w naukach rolniczych świadczy także ogromne zaangażowanie w kształcenie kadry naukowej. Pan Profesor wypromował 20 dokto­rów nauk rolniczych (spośród których sześciu jest obecnie samodzielnymi pracownikami nauki) i ponad 170 magistrów inżynierów rolnictwa.

Ważnym obszarem była także działalność opiniodaw­cza Pana Profesora. Był On recenzentem blisko 200 postępowań awansowych, w tym między innymi: 42 prac doktorskich, 25 ocen dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, 19 ocen dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego na tytuł profesora, 4 ocen dorobku nauko­wego, dydaktycznego i organizacyjnego na stanowisko profe­sora uczelni, 3 ocen dorobku naukowego, dydaktycznego i or­ganizacyjnego na stanowisko profesora zwyczajnego, 4 ocen dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego o na­ danie tytułu dr h.c. Był również recenzentem wydawniczym 8 rozpraw habilitacyjnych, superrecenzentem 13 ocen dorob­ku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego na tytuł profesora, referentem 8 postępowań o tytuł profesora z ramie­nia Rady Doskonałości Naukowej i przewodniczącym ponad 70 komisji habilitacyjnych.

Najwyższym wyrazem uznania Jego dorobku jest otrzymanie godności doktora honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2021) oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma­nistycznego w Siedlcach (2022).

Na podkreślenie zasługują wieloletnie kontakty naukowe i w zakresie rozwoju kadry naukowej prof. dr hab. Andrzeja Koteckiego z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Po­czątkowo dotyczyły one współpracy naukowo-badawczej, zacieśnianej podczas corocznych „Zjazdów Katedr Jednoimien­nych” a także uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez nasz ośrodek i obchodach Jubileuszowych naszej Uczel­ni i Wydziału Agrobioinżynierii. Pracownicy naszej Uczelni byli także zapraszani jako współautorzy podręczników aka­demickich „Szczegółowa uprawa roślin” oraz „Uprawa roślin”. Na szczególną uwagę zasługuje także wkład Pana Profesora w rozwój kadr naukowych naszego Uniwersytetu.

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki był recenzentem wielu roz­praw doktorskich i habilitacyjnych, opiniował wiele wniosków o nadanie pracownikom naszej Uczelni stopnia naukowego doktora habilitowanego i tytułu profesora, był superrecenzen­tem w postępowaniach o tytuł profesora z ramienia Central­nej Komisji oraz wielokrotnie przewodniczył komisjom ha­bilitacyjnym pracowników Wydziału Agrobioinżynierii oraz Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.