[ MENU DODATKOWE ]


 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA CZĘŚĆ STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) stwarza studentom UP w Lublinie możliwość wyjazdu na część studiów za granicę. Studia odbywane w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+ są traktowane jako integralna część studiów w uczelni macierzystej.

KTO może ubiegać się o wyjazd?
Studenci UP w Lublinie, którzy:

 

 • są zarejestrowani na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych), przez cały czas pobytu na stypendium, bez względu na posiadane obywatelstwo
 • są w momencie wyjazdu studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia
 • nie przebywają (w trakcie wyjazdu) na urlopie dziekańskim i nie są urlopowani
 • posiadają dobrą średnią ocen z całego toku studiów
 • posiadają dobrą znajomość języka obcego (minimum B1) kraju docelowego lub języka wykładowego uczelni przyjmującej
 • mają niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ (kapitał mobilności)
 • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach program

    i dla których

 • wyjazd na studia nie koliduje z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów


UWAGA! 
WIELOKROTNOŚĆ WYJAZDÓW w programie ERASMUS+
Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicę na okres nie przekraczający 12 miesięcy łącznie na każdym etapie kształcenia (stopniu studiów: licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka) i liczby okresów mobilności.
Dlatego studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu LLP-Erasmus i/lub Erasmus+ na wcześniejszym etapie kształcenia, są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. 
Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus+ na aktualnym etapie kształcenia, mogą starać się o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem, że mają nie wykorzystany limit wyjazdów ("kapitał mobilności") i ich pobyt za granicą nie przekroczy 12 miesięcy w programie Erasmus+.

Do JAKIEJ UCZELNI można wyjechać?
Do zagranicznej uczelni, z którą UP w Lublinie ma podpisaną umowę dla właściwego wydziału lub kierunku studiów na wyjazdy studentów na studia

uczelnie partnerskie

Informacje o uczelniach partnerskich można znaleźć w prezentacjach byłych stypendystów LLP-Erasmus i Erasmus+ 

relacje z wyjazdów

 

Na JAK DŁUGO?
Wyjazd na studia może trwać od 3 miesięcy do 12 miesięcy. Najczęściej jest to jeden semestr, czyli okres studiów, który łatwo zaliczyć i na taki okres będzie przyznawane stypendium. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do 1 roku  w obrębie tego samego roku akademickiego.

UWAGA! 
Otrzymanie stypendium na uzgodnione pomiędzy stronami przedłużenie pobytu nie jest gwarantowane.

Jakie trzeba spełniać KRYTERIA?
Masz szansę na wyjazd, jeśli osiągasz dobre wyniki w nauce (wysoka średnia ocen) i znasz język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą. Pamiętaj, że w goszczącej uczelni musisz brać aktywny udział w zajęciach i zdawać tam egzaminy.

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

 

 • Formularz rejestracyjny SMS
 • CV w języki polskim i obcym wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi informacje zawarte w CV
 • Listy motywacyjne w języku polskim (adresowane do biura UP w Lublinie) i obcym (wykładowym; adresowane do uczelni partnerskiej)
 • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (np. międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego wydane przez stosowne instytucje, zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)); konieczne jest określenie poziomu kursu (minimum B1) oraz oceny końcowej z egzaminu
 • Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) uzyskanych w UP w Lublinie do chwili wyjazdu
 • Informacje dodatkowe (rekomendacje), jeżeli dotyczą, np. zaświadczenie udziału w konferencjach międzynarodowych, odbyciu praktyk, uczestnictwie w wolontariacie
 • Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub Zaświadczenie o uprawnieniach do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd na stypendium

 

Po kwalifikacji:

 

 • „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement for Studies, LAS) - indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej,  który zostanie podpisany przez trzy strony: UP w Lublinie, uczelnie partnerską i studenta. Dokument zawiera wykaz zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot.
 • Karta Uzgodnień, KU (Agreement Card) - integralna część LAS
 • Umowa dotycząca wyjazdu na studia i wypłaty stypendium ,  podpisywana z uczelnią macierzystą określa warunki odbywania studiów oraz wypłaty i rozliczenia stypendium, m.in. czas trwania pobytu na studiach, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty.
 • Dokumenty finansowe i inne

 

Formularze i druki wymagane na wyjazd na studia są szczegółowo opisane w dokumencie dotyczącym zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów na studia 2017/2018

Ile wynosi STYPENDIUM?
Wysokość stawek  na 1 miesiąc w zależności od kraju wyjazdu:

Grupa I: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 500 EUR

 

Grupa II: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 450 EUR

 

Grupa III: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Turcja - 350 EUR

Wsparcie indywidualne (stypendium programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1: Mobilność edukacyjna) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą.  Część kosztów własnych ponosi student. Stypendium jest z założenia tylko dofinansowaniem kosztów związanych z wyjazdem, podróżą i pobytem za granicą. Student może przeznaczyć stypendium na pokrycie części kosztów ubezpieczenia, zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w innym kraju.

 

Podczas wyjazdu na studia Erasmusa za granicę studenci pobierają też wszystkie inne stypendia, do których nabyli prawo przed wyjazdem (tj. stypendium socjalne, naukowe).

 

UWAGA! 
Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w UP w Lublinie, w semestrze bezpośrednio poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 200 EUR miesięcznie (tzw. "dodatek socjalny"), czyli student będzie miał miesięczne stypendium w wysokości (w zależności od kraju wyjazdu) wynoszące:


Grupa I500 EUR + 200 EUR


Grupa II450 EUR + 200 EUR


Grupa III350 EUR + 200 EUR    

                                                                                                            
Całość stypendium wypłacanego dla studentów ze stypendium socjalnym oraz dla studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.
Dopuszczalne jest jednokrotne dofinansowanie z funduszy programu PO WER. Przy ponownym wyjeździe student może ubiegać się o zwiększone dofinansowanie z funduszy programu Erasmus+. Pozostali studenci otrzymują stypendium w EUR z funduszy programu Erasmus+.