BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności


 

 

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, osób wykonujących procedury, osób uczestniczących w  wykonywaniu procedur, osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach,  osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, osób odpowiedzialnych za nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i dobrostanem tych zwierząt.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 poz. 628) osoby wykonujące w/w czynności mogą wykonywać je nadal pod warunkiem odbycia nie później niż do 31 grudnia 2015 r. odpowiedniego szkolenia. W związku z tym Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę o utworzeniu szkolenia. Kierownikiem merytorycznym szkolenia została Pani dr hab. Renata Klebaniuk, prof. nadzw. UP. Natomiast obsługę administracyjną szkolenia powierzono Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkolenie skierowane jest zarówno do pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jak również osób z zewnątrz.

 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów  w Centrum Kształcenia Ustawicznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2015 r. Opłata za szkolenie wynosi  150 zł. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.cku.up.lublin.pl.


« wstecz