Rekrutacja


 

Wymagane dokumenty

Załącznik do harmonogramu rekrutacji

« wstecz

 
 
 

Wymagane dokumenty dla kandydatów na studia drugiego stopnia

 

Komplet dokumentów za wyjątkiem 2 egz. umowy pkt 4 i orzeczenia lekarskiego pkt 8 należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub przesłać listem poleconym na adres właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie. Dokumenty mogą być dostarczone do sekretariatów także przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie kandydata do złożenia dokumentów. Dokumenty wymienione w pkt 4 i 8 należy złożyć obowiązkowo w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.

 

 

 1.  Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata po dokonaniu rejestracji i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia.
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopią suplementu poświadczone przez uczelnię. Oryginał dyplomu i suplementu tylko do wglądu. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów za granicą (z apostille) i tłumaczeniem na język polski – oryginał do wglądu
 3. Warunkowe zaświadczenie - kandydaci, którzy w czasie rekrutacji nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów mogą złożyć warunkowo zaświadczenie o ukończeniu studiów i złożeniu egzaminu dyplomowego wraz ze średnią ocen z egzaminów i zaliczeń wyliczoną zgodnie z regulaminem studiów (zaświadczenie należy pobrać z dziekanatu).
 4. Umowa (2 egzemplarze) zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej, określająca warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne. Umowę należy wydrukować z systemu IRK po otrzymaniu informacji o statusieprzyjęty”. Kandydat składa 2 egzemplarze podpisanej umowy w dziekanacie w pierwszym tygodniu zajęć.
 5. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej wydrukowany z systemu dla kandydatów, którzy chcą legitymację (należy wgrać zdjęcie). Absolwenci UP w Lublinie posiadający legitymację elektroniczną nie mają obowiązku wyrabiania nowej legitymacji i wnoszenia opłaty za legitymację. W formularzu rekrutacyjnym zaznaczają opcję – „nie chcę legitymacji”.
 6. Deklaracja wyboru języka obcego i przedmiotów do wyboru (wydruk z systemu).
 7. Deklaracja kierunku pokrewnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia (tzn. inny niż ten na który się ubiegają). Kandydat zaznacza w systemie IRK, że jest to kierunek pokrewny i wypełnia deklarację kierunku pokrewnego, którą następnie przedkłada Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w czasie weryfikacji deklaracji.
 8. Orzeczenie lekarskie. Kandydat wraz z decyzją o przyjęciu na studia otrzyma skierowanie do lekarza medycyny pracy. Miejsce wykonania badań: Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – Poradnie Medycyny Pracy zgodnie z miejscem zamieszkania lub w Lublinie. Orzeczenie lekarskie należy dostarczyć obowiązkowo do dziekanatu w pierwszym tygodniu zajęć. Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia w UP w Lublinie i kontynuują studia na tym samym kierunku są zwolnieni z obowiązku składania orzeczenia lekarskiego.  
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego składają wszyscy kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo.
 10. Deklarację wyboru ścieżki tematycznej składają wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek hipologia i jeździectwo.
 11. Cudzoziemcy – kserokopia dowodu ubezpieczenia np. polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (oryginał do wglądu) albo oświadczenie pisemne o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 12. Cudzoziemcy - oświadczenie, że cudzoziemiec został poinformowany o konieczności posiadania ubezpieczenia w całym okresie kształcenia w UP w Lublinie.
 13. Cudzoziemcy – kserokopia ważnej Karty Polaka/Karty Pobytu (oryginał do wglądu).
 14. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu poświadczającego polskie pochodzenie, jeżeli kandydat posiada taki dokument (oryginał do wglądu).
 15. Cudzoziemcy – kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego/języka angielskiego (oryginał do wglądu).