UP Lublin   Centrum Nauki

Biuro Projektów i Funduszy


 

Projekty NCBIR

« wstecz

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otrzymuje środki finansowe na naukę, z przeznaczeniem na finansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.
 
Zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 96, poz. 616)
 
Do zadań Centrum należy m.in.:


1) współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce,
2) wspieranie pozyskiwania przez jednostki naukowe środków na działalność badawczo-rozwojową pochodzących z innych źródeł niż budżet państwa,
3) wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
4) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
5) inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych,
6) udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych;
7) upowszechnianie w środowisku naukowym i gospodarczym informacji o planowanych i ogłaszanych konkursach na wykonanie projektów finansowanych przez Centrum;
8) popularyzowanie efektów zrealizowanych zadań;
9) realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra, przy zapewnieniu środków finansowych na te cele.

 

 


 

Oferta konkursowa NCBiR


PROGRAMY STRATEGICZNE

 

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r., który określa strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu o wskazane w dokumencie kierunki Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  przygotowuje projekty programów strategicznych, a następnie przedstawia je ministrowi właściwemu ds. nauki do zatwierdzenia.

Program strategiczny składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Konkursy na realizację projektów mają charakter top-down, co oznacza, że wnioskodawcy powinni w pełni uwzględnić określone w ogłoszeniu konkursowym wymagania. Realizacja programów strategicznych przyczynia się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju.

 

Rodzaje Programów Strategicznych:

 

 1. INFOSTRATEG - Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne.
 2. GOSPOSTRATEG - Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków.
 3. TECHMATSTRATEG - Nowoczesne technologie materiałowe.
 4. BIOSTRATEG - Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo.
 5. STRATEGMED - Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych.
 6. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii.
 7. Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej.
 8. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnejenergochłonności budynków.
 9. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
 10. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

 

 


 

Aktualne konkursy – Programy Strategiczne:

 


 

 

PROGRAMY KRAJOWE


Zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspieranie tworzenia nowoczesnych rozwiązań i technologii zwiększających innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki. Działalność Centrum ma służyć wzmocnieniu współpracy między polskim biznesem oraz przyczyniać się do komercjalizacji efektów badań naukowych z korzyścią dla polskiej gospodarki. Cele te NCBR realizuje poprzez opracowywanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej. Centrum realizując swoje zadania podejmuje również współpracę z innymi podmiotami tworząc wspólne przedsięwzięcia i programy sektorowe. Centrum kontynuuje także prace związane z monitorowaniem projektów zleconych przez MNiSW.


Rodzaje Programów Krajowych:

 1. Wspólne przedsięwzięcia (Blue Gas, CuBR, GEKON, RID).
 2. Programy sektorowe (INNOLOT, INNOMED).
 3. BRIdge.
 4. BroTech.
 5. CyberSecIdent.
 6. DEMONSTRATOR+ Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej.
 7. GO_GLOBAL.PL.
 8. GRAF-TECH.
 9. Inicjatywa technologiczna I.
 10. IniTech.
 11. Innotech.
 12. Innowacje Społeczne.
 13. KadTech.
 14. Kreator Innowacyjności.
 15. Lider.
 16. Panda 2.
 17. Patent Plus.
 18. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy III etap.
 19. Program Badań Stosowanych.
 20. Projekty Badawcze Rozwojowe.
 21. Projekty Celowe.
 22. SPIN-TECH.
 23. TANGO.

 


 

Aktualne konkursy - Programy krajowe:

 


 

 

W celu wsparcia formalno-merytorycznego prosimy o kontakt z Zespołem ds. Projektów i Funduszy - pok. 463 - tel. 81 445 65 99 lub 81 445 69 70.