UP Lublin   Centrum Nauki

Zespół ds. Nauki


 

Zespół ds. Nauki

« wstecz

Do zadań Zespołu ds. Nauki należy:

  1. przygotowywanie we współpracy z dziekanami wniosków i raportów do ministra właściwego ds. nauki oraz innych instytucji, dotyczących finansowania nauki – w szczególności działalności statutowej,
  2. koordynowanie podziału dotacji na działalność statutową przeznaczoną na utrzymanie potencjału badawczego pomiędzy poszczególne jednostki naukowo-dydaktyczne oraz podziału dotacji przeznaczonej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich, kontrolowanie wydatkowania tych środków, a także prowadzenie sprawozdawczości z tego zakresu,
  3. koordynowanie działań podejmowanych przez jednostki naukowo-dydaktyczne w celu pozyskania środków finansowych na badania naukowe od podmiotów gospodarczych,
  4. prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych w Uczelni tematów badawczych,
  5. ewidencjonowanie corocznego dorobku naukowego wydziałów,
  6. koordynowanie prac związanych z oceną parametryczną wydziałów Uczelni oraz przekazywanie władzom Uczelni, władzom wydziałów i wszystkim zainteresowanym jednostkom informacji na temat warunków oceny parametrycznej,
  7. prowadzenie ewidencji konferencji i sympozjów naukowych organizowanych w uczelni oraz ewidencji pracowników i doktorantów wyjeżdzających na konferencje,  z uwzględnieniem kosztów i efektów tych wyjazdów,
  8. prowadzenie ewidencji umów z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz sprawozdawczości z zakresu działalności naukowo-badawczej.