[ MENU DODATKOWE ]


Raporty komisji

Raport Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia

 

 

Raport Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i  Zarządzania Jakością Kształcenia  w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na temat oceny jakości kształcenia opracowany na podstawie raportów przygotowanych przez Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013-2014.

 

Raport został przygotowany dnia 19 marca 2015 r. na podstawie Raportów Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia opracowanych  w oparciu o Uchwałę nr 43/2012-2013 Senatu UP w Lublinie z dnia 22 lutego 2013r w sprawie wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia oraz Zarządzenie nr 23 Rektora  UP w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2013r i innych obowiązujących aktów prawnych (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym; z późn. zm.). W oparciu o wymienione podstawy prawne funkcjonuje Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, który ocenia, zapewnia i doskonali jakość kształcenia w zakresie wytyczonym przez utworzone procedury i instrukcje. Zarządzanie jakością kształcenia stanowi wyodrębniony aspekt funkcjonowania Uczelni, wydziałów i wpisanych w nie kierunków kształcenia przyporządkowanych specjalnej organizacyjnej strukturze akademickiej i utworzonych na poszczególnych wydziałach Księgach Jakości.

 

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością Kształcenia wspomaga charakter autonomiczny Uczelni i tym samym chroni intelektualne interesy samorządnej społeczności akademickiej.

 

Instytucjonalnym umocowaniem WSZJK jest Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia, zaś na poziomie wydziałów - Wydziałowa komisja ds. jakości kształcenia współpracująca z Radami programowymi, interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi (otoczeniem społeczno-gospodarczym). W ten sposób funkcjonuje systemowe doskonalenie podnoszenia jakości kształcenia w UP w Lublinie i wpisuje się w wielotorowy przebieg kontroli jakości nauczania, który jest realizowany poprzez: ankiety studenta, arkusze hospitacji nauczyciela akademickiego, protokóły zaliczeń i egzaminów, ankiety dyplomanta, wyniki pokontrolne PKA z wizytacji przeprowadzonych na poszczególnych kierunkach czy narzędzi wspomagających w postaci konferencji jakości na wydziale i spotkań z udziałem pracodawców. Spójność tych elementów decyduje o ocenie jakości kształcenia. Dlatego niezbędne jest nadzorowanie doboru właściwych środków i narzędzi do realizacji założonych efektów w funkcjonującym systemie. Wykorzystując dostępne narzędzia stwierdzono, że na wydziałach utworzono Wydziałową Księgę Jakości Kształcenia, zawierającą  strategie wydziału, instrukcje oraz inne dokumenty systemowe i zamieszczono na stronach  poszczególnych wydziałów. W przedłożonych raportach wiodącym aspektem jest informacja o konieczności dostosowywania bazy dydaktycznej do poziomu odpowiadającego aktualnym potrzebom rynku. W raportach pozytywnie oceniono opiekę promotora w trakcie pisania pracy dyplomowej, obsługę studentów w dziekanatach i DSSS, warunki stworzone do rozwoju kulturalnego, sportowego i intelektualnego, dostęp do internetowych baz danych w uczelni, czy warunki socjalno-bytowe w czasie studiów. Nie wszystkie wydziałowe raporty zawierają sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych, a w wielu przypadkach brak jest także wniosków z funkcjonowania studiów podyplomowych. Szczególnie ten ostatni element kształcenia wiedzy i umiejętności wymaga wyraźnego merytorycznego wzmocnienia, powinien go kształtować wysoki profesjonalizm, gdyż stanowi on ofertę kształcenia uzupełniającego.

 

W przedstawionych raportach zamieszczono krytyczne uwagi studentów odnośnie działalności Zakładu Szkolenia Praktycznego i Biura Wymiany Międzynarodowej. Nisko oceniano spełnienie oczekiwań wobec wybranego kierunku studiów, czy konstrukcji programów. Zwrócono również uwagę na jakość przekazywanej wiedzy i efektywne wykorzystanie czasu, zwłaszcza na kierunkach, gdzie istnieje problem z uzyskaniem dostępu do podręczników specjalistycznych. Analizując wyniki hospitacji nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć na poszczególnych wydziałach. Zaobserwowano natomiast niewielki stopień wykorzystania materiałów i pomocy dydaktycznych w trakcie zajęć prowadzonych przez doktorantów. Jak wynika z raportów szczególnym nadzorem należy objąć dobór tematów prac dyplomowych do kierunku studiów oraz sam proces dyplomowania. Jednak jakość kształcenia na poszczególnych wydziałach została oceniona pozytywnie przez studentów i absolwentów, a realizacja praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach odbywała się zgodnie z programem kształcenia.

 

W przedstawionych raportach nie przekazano pełnych informacji o funkcjonowaniu systemu jakości na poszczególnych wydziałach. W procesie ankietyzacji jakości kształcenia uczestniczy zbyt mała liczba studentów i absolwentów, co nie odzwierciedla faktycznego stanu i nie powinno stanowić podstawy do kryterium oceny. Zasadne więc wydaje się ustalenie progów przydatności stosowanej oceny.

 

 Internetowy dostęp do zasobów Uczelni staje się dziś niezbędny, zarówno dla studentów, słuchaczy, nauczycieli akademickich czy pracowników administracyjnych, dlatego też w Wydziałowe komisje za istotne uznają wprowadzenie indeksu/ karty elektronicznego/ej, co usprawniłoby obieg informacji o postępach studentów.

 

Konieczne jest dążenie do poprawnej realizacji celów stawianych systemowi jakości kształcenia oraz doskonalenie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi co pozwoli wzbogacić ofertę edukacyjną o nowe kierunki studiów. Oferta edukacyjna w roku akademickim 2013-2014 obejmowała 31 kierunków, a w ostatnim roku poszerzono o 5 kolejnych kierunków. W każdym roku akademickim tworzone są  nowe kierunki aby wzbogacić ofertę edukacyjną oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom nie tylko kandydatów na studia, ale interesariuszy zewnętrznych /pracodawców/.

 

Oferta studiów podyplomowych obejmowała 15 kierunków w 2013-2014 roku,  a w ostatnim roku utworzono 6 nowych kierunków studiów podyplomowych.

 

Kierując się imperatywem prowadzenia działań na rzecz jakości kształcenia wynikających z obowiązujących wewnętrznych przepisów i procedur a także wymaganiami płynącymi z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i  Zarządzania Jakością Kształcenia UP w Lublinie postuluje prowadzenie następujących działań:

 

1. Sporządzanie raportu samooceny przez Wydziałowe komisje w oparciu o wzór opracowany przez Polską Komisję Akredytacyjną dostosowany do harmonogramu pracy Wydziałowych komisji zatwierdzonego na początku roku akademickiego przez poszczególne Rady wydziałów;

 

2. Rozpowszechnienie i przestrzeganie w społeczności akademickiej Uczelni obowiązujących procedur /instrukcji w zakresie jakości kształcenia;

 

3. Analizę i aktualizację obowiązujących na Wydziale instrukcji zgodnie z propozycjami i sugestiami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;

 

4. Władze poszczególnych Wydziałów powinny dołożyć wszelkich starań w celu zobligowania studentów do udziału w ankiecie oceniającej nauczycieli akademickich uczestniczących w procesie kształcenia na wszystkich kierunkach i poziomach;

 

4. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia platformy e-lerningowej, która uatrakcyjni ofertę edukacyjną Uczelni dla osób niepełnosprawnych, czy z indywidualnym programem studiów / indywidualną organizacją studiów.

 

5. Istotne jest wprowadzenie działań projakościowych motywujących nauczycieli akademickich do doskonalenia warsztatu dydaktycznego.

 

                                                                              Przewodnicząca

                                                    Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania

                                                                      Jakością Kształcenia

                                                             Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

 

 

 


wersja PDF:

« wstecz